Lesson 23 学习辅音音标 /h/ /r/ /l/ 的读法

来源:未知   发布:雪域流沙   次学习
  Let's learn.  
/h/ /r/ /l/
发音方法:气流不受阻碍,自由逸出口腔,仅在通过声门时发出轻微的磨擦,口形不定,随后面的元音而变化,发音时声带不震动。
发音方法:舌尖向上齿龈后部卷起,舌前部下陷,略成凹形,舌身两侧收拢。双唇略突出,气流由舌面与硬腭泄出。
   
hat /hɒp/
帽子
I wear a hat in winter.
run /'rɪvə/
I run and play everyday.
   
hop /hɒp/
I like to hop and play.
river /'rɪvə/
The river is full of fish.
   
happy /'hæpɪ/
高兴的
I am very happy.
radio ['reɪdɪəʊ]
收音机
This is a radio.
   

网友评论

请加QQ群238230767   ()

相关内容

猜你感兴趣